سلام بر صبح الهی کیف ادعوک و انا انا؟ و کیف اقطع رجائی منک و انت انت؟ الهی اذا لم أسئلک فتعطینی فمن ذا الذی اسئله فیعطینی؟ الهی اذا لم ادعوک فتستجیب لی فمن ذا الذی ادعوه فیستجیب لی؟ الهی اذا لم اتضرع الیک فترحمنی فمن ذا الذی اتضرع الیه فیرحمنی؟ tag:http://313nafar.mihanblog.com 2020-08-06T21:08:14+01:00 mihanblog.com نیازمندی ها 2 2012-07-07T16:47:44+01:00 2012-07-07T16:47:44+01:00 tag:http://313nafar.mihanblog.com/post/194 سعید صدرائیان خیلی آدم ها بودن که به خاطر من حرم رو دور زدنرفتن صحن گوهرشادکفشداری یازده حتیاز اونجا دعام کردن، فکر کنم نیاز مبرم به یک نائب الزیاره دارمبعد نوشت: به یک نائب الزیاره نیازمندیم رفتن صحن گوهرشاد
کفشداری یازده حتی
از اونجا دعام کردن،
فکر کنم نیاز مبرم به یک نائب الزیاره دارم

بعد نوشت: به یک نائب الزیاره نیازمندیم

]]>
امامم هادی 2012-05-16T12:04:31+01:00 2012-05-16T12:04:31+01:00 tag:http://313nafar.mihanblog.com/post/193 سعید صدرائیان می گن برای پدر بزرگ ها نوه حتی از فرزند شون هم عزیز ترهفدائیان نوه ات هستیم امام رضا فدائیان نوه ات هستیم امام رضا ]]> سنگ و شیشه 2012-05-12T14:58:38+01:00 2012-05-12T14:58:38+01:00 tag:http://313nafar.mihanblog.com/post/192 سعید صدرائیان کاش من هم سنگ دل بودم یا کاش خرده شیشه های دلم باز هم جای شکستن داشت کاش من هم سنگ دل بودم
یا کاش خرده شیشه های دلم باز هم جای شکستن داشت
]]>
هواشناسی دلم 2012-05-10T11:55:32+01:00 2012-05-10T11:55:32+01:00 tag:http://313nafar.mihanblog.com/post/191 سعید صدرائیان صاف، کمی تا قسمتی ابری همراه با بارش خفیف باران در ارتفاعاتبا پایداری این سیستم، بارش رگبار را انتظار داریم همراه با بارش خفیف باران در ارتفاعات
با پایداری این سیستم، بارش رگبار را انتظار داریم
]]>
پاسخ به کرکس کوفی 2012-05-10T09:44:48+01:00 2012-05-10T09:44:48+01:00 tag:http://313nafar.mihanblog.com/post/190 سعید صدرائیان این کرکس است که جسارت نموده استکفتـــار بی پدر که اهــــانت نموده استعوعو نمودن سگ هــار و فــراری استاین شعر و ترانه نیست که رشدی سروده است-------دشمـــن نمی شود به نبی و بـــه آل اووقتی که نطفه ی طفلی خــــــدایی استما عین غیرتیم و اسوه ی ما ماه علقمه استفریاد سرکشیم که که موجــی الهی استران ملخ سعید صدرائیان به آستان برتر از سلیمان امامم هادی کرکس است که جسارت نموده است
کفتـــار بی پدر که اهــــانت نموده است
عوعو نمودن سگ هــار و فــراری است
این شعر و ترانه نیست که رشدی سروده است
-------
دشمـــن نمی شود به نبی و بـــه آل او
وقتی که نطفه ی طفلی خــــــدایی است
ما عین غیرتیم و اسوه ی ما ماه علقمه است
فریاد سرکشیم که که موجــی الهی است

ران ملخ سعید صدرائیان به آستان برتر از سلیمان امامم هادی
]]>
نیازمندی ها 2012-05-04T11:15:30+01:00 2012-05-04T11:15:30+01:00 tag:http://313nafar.mihanblog.com/post/189 سعید صدرائیان به تعداد زیادی ویراستار و تایپیست برای تبدیل (عج) به (ع) احتیاج داریمبعد نوشت: این روز نزدیکه
بعد نوشت: این روز نزدیکه
]]>
فانتزی ها 2012-04-30T09:41:07+01:00 2012-04-30T09:41:07+01:00 tag:http://313nafar.mihanblog.com/post/188 سعید صدرائیان یه شب توی گوگل پلاس ژانر فانتزی بود، این هم از فانتزی های ما در آن جا--------یکی از فانتزی هام اینه, جمکران سه شنبه هاش با روزهای عادی فرق نکنه :-)---------یکی از فانتزی هام اینه, که بگم شما یادتون نمی آد بعد از صلوات و عجل فرجهم می گفتیم.و اون بگه یعنی چی؟ ----یکی از فانتزی هام اینه, حضرت عیسی و خضر نبی رو تلویزیون نشون بده دارن شونه هاشون رو هم راستا می کنن, و برای نماز جماعت آماده می شن, عمامه هاشون سفیده, عمامه ی آقا مشکیه, شاید هم بعد از انتقام دوباره سبز شده باشه :'(-----یکی از فانتز یه شب توی گوگل پلاس ژانر فانتزی بود، این هم از فانتزی های ما در آن جا
--------
یکی از فانتزی هام اینه, جمکران سه شنبه هاش با روزهای عادی فرق نکنه :-)
---------
یکی از فانتزی هام اینه, که بگم شما یادتون نمی آد بعد از صلوات و عجل فرجهم می گفتیم.
و اون بگه یعنی چی؟
----
یکی از فانتزی هام اینه, حضرت عیسی و خضر نبی رو تلویزیون نشون بده دارن شونه هاشون رو هم راستا می کنن, و برای نماز جماعت آماده می شن, عمامه هاشون سفیده, عمامه ی آقا مشکیه, شاید هم بعد از انتقام دوباره سبز شده باشه :'(
-----
یکی از فانتزی هام اینه خمس بدیم, رو سربرگش بنویسه دفتر امام مد ظله العالی, زیرش مهر بشه حجت بن حسن المهدی
------
یکی از فانتزی هام اینه نماز جمعه واجب بشه, مجبور بشیم بریم
کوفه با خودشون, تهران با نائبشون
------
یکی از فانتزی هام اینه, یه روزی بگم شما یادتون نمی آد شیعیان دعای عهد می خوندن

]]>
امتحان 2012-04-29T15:37:54+01:00 2012-04-29T15:37:54+01:00 tag:http://313nafar.mihanblog.com/post/187 سعید صدرائیان تو معلم نیستی که امتحانم کنیکنارمیکنار دستی ها، از روی دست هم تقلب می کنناز هم امتحان نمی گیرن کنارمی
کنار دستی ها، از روی دست هم تقلب می کنن
از هم امتحان نمی گیرن
]]>
. . . 2012-04-29T15:09:21+01:00 2012-04-29T15:09:21+01:00 tag:http://313nafar.mihanblog.com/post/186 سعید صدرائیان حلال می کنمحتی شاید ببخشمولی فراموش نمی کنم حتی شاید ببخشم
ولی فراموش نمی کنم
]]>
سلام 2012-04-15T14:25:31+01:00 2012-04-15T14:25:31+01:00 tag:http://313nafar.mihanblog.com/post/185 سعید صدرائیان در این دهه، بعد از نماز، وقت سلاماندکی بیشتر به سمت راست بچرخ و بگوالسلام علیک یا علی بن محمد ایها الهادی النقی یابن رسول الله اندکی بیشتر به سمت راست بچرخ و بگو
السلام علیک یا علی بن محمد ایها الهادی النقی یابن رسول الله

]]>
سخت تر 2012-04-08T14:29:41+01:00 2012-04-08T14:29:41+01:00 tag:http://313nafar.mihanblog.com/post/184 سعید صدرائیان سخت تر از رفتن یکی، اینه که نتونی بهش بگی نرو

]]>
فانتزی 2012-04-07T14:03:00+01:00 2012-04-07T14:03:00+01:00 tag:http://313nafar.mihanblog.com/post/183 سعید صدرائیان یکی از فانتزی هام اینهنماز صبح، مسجد النبیمکبر، قد قامت الصلوة . . . قد قامت الصلوةنماز صبح به امامت حجت بن الحسن المهدی حفظه الله تعالیمومنین و مومنات صفوف رو منظم کننبویژه اطراف مزار مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها نماز صبح، مسجد النبی
مکبر، قد قامت الصلوة . . . قد قامت الصلوة
نماز صبح به امامت حجت بن الحسن المهدی حفظه الله تعالی
مومنین و مومنات صفوف رو منظم کنن
بویژه اطراف مزار مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها
]]>
مرام 2012-04-05T09:19:22+01:00 2012-04-05T09:19:22+01:00 tag:http://313nafar.mihanblog.com/post/182 سعید صدرائیان مادر بزرگ ما وقتی به رحمت خدا رفت، حدود 90 سالش بود، بعد از چند سال بیماری، همه گفتند: "دیگه راحت شد"مادر بزرگ دیگر ما وقتی پر کشید، 18 سالش بود، بعد از سه ماه بیماری همه گفتند: "راحت شدیم"درد نوشت: یادآوری مرام مردم مدینه ی پدرش مادر بزرگ دیگر ما وقتی پر کشید، 18 سالش بود، بعد از سه ماه بیماری همه گفتند: "راحت شدیم"

درد نوشت: یادآوری مرام مردم مدینه ی پدرش
]]>
سیندرلا 2012-03-26T20:06:51+01:00 2012-03-26T20:06:51+01:00 tag:http://313nafar.mihanblog.com/post/181 سعید صدرائیان داشتم برای فاطمه قصه ی سیندرلا تعریف می کردم، با خودم یه فکری کردماین افرادی که کفش هاشون رو توی مسجد یا هیات گم می کننشاید مورد پسند خدا و امام حسین قرار گرفتندیه جورایی نشون شدند فقط باید حواسشون باشه که اون روزی که می خوان امتحان کننسایز دلشون تغییر نکرده باشه این افرادی که کفش هاشون رو توی مسجد یا هیات گم می کنن
شاید مورد پسند خدا و امام حسین قرار گرفتند
یه جورایی نشون شدند
فقط باید حواسشون باشه که
اون روزی که می خوان امتحان کنن
سایز دلشون تغییر نکرده باشه ]]>
سرسره 2012-03-24T10:10:25+01:00 2012-03-24T10:10:25+01:00 tag:http://313nafar.mihanblog.com/post/180 سعید صدرائیان برای نوشتن این مطلب کلی دل دل کردمولی بالاخره نوشتم--------------------چند روز قبل فاطمه رو برده بودم با پارک محله، تا یه ذره تاب و سرسره بازی کنه، هیچ کی نبود، یه جورایی پارک اختصاصی شده بود، موقعی که می خواست با سرسره بازی کنه، یه مقداری سنگ ریزه جلوی سرسره، ریخته بود، تا اون از پله ها می خواست بره بالا من اون سنگ ریزه ها رو کنار زدم تا جلوی سرسره نباشه، که اگر احیانا دستش به زمین خورد، زخم نشه، یهو دلم لرزید و چشمم گرم شد.شاید اگر بنده ی خدا بشیم، اباعبدالله (ع) بشن بابای ما، حضرت هم که تجربه ولی بالاخره نوشتم
--------------------
چند روز قبل فاطمه رو برده بودم با پارک محله، تا یه ذره تاب و سرسره بازی کنه، هیچ کی نبود، یه جورایی پارک اختصاصی شده بود، موقعی که می خواست با سرسره بازی کنه، یه مقداری سنگ ریزه جلوی سرسره، ریخته بود، تا اون از پله ها می خواست بره بالا من اون سنگ ریزه ها رو کنار زدم تا جلوی سرسره نباشه، که اگر احیانا دستش به زمین خورد، زخم نشه، یهو دلم لرزید و چشمم گرم شد.

شاید اگر بنده ی خدا بشیم، اباعبدالله (ع) بشن بابای ما، حضرت هم که تجربه ی این کار رو دارند، خار و سنگریزه ها رو از سر راهمون بردارند.

بعد نوشت:  نومید مشو که تو را نیز عاشورایی است و کربلایی که تشنه خون توست و انتظار تو را می کشد.  تا  تو زنجیر خاک  از پای اراده ات بگشایی.  و از  خود دلبستگی هایش هجرت کنی و به کهف حصین لا زمان و لا مکان  و ولایت ملحق شوی و فراتر از زمان و مکان خود را به قافله سال شصت و یکم هجری برسانی و در رکاب امام عشق به شهادت برسی
]]>